Masz pytanie? Zadzwoń: (22) 462 69 69 lub napisz do nas

Regulamin usługi „Web Audyty”

1 sierpnia 2011 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin został wydany przez „Opcja” Kompleksowe Usługi Internetowe z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Orlego Lotu 2/91 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 44426, REGON 010860769, NIP 113-067-61-3.

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin   –    niniejszy regulamin;
 2. Opcja           –    „Opcja” Kompleksowe Usługi Internetowe;
 3. Klient           –    osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź osoba prawna, która zleca Opcji wykonanie usługi „Web Audyty” dla wskazanego serwisu WWW;
 4. Pakiet           –    zestaw testów wykonywanych w ramach usługi „Web Audyty” na serwisie WWW wskazanym przez Klienta.

Opis usługi „Web Audyty”

§ 3

W ramach usługi „Web Audyty” Opcja przeprowadza audyt serwisu WWW klienta w zakresie zależnym od wykupionego Pakietu i określonym Regulaminem.

§ 4

Usługa „Web Audyty” składa się dwóch Pakietów:

 • Pakiet „Podstawowy”,
 • Pakiet „Rozszerzony”.

§ 5

W ramach każdego zamówionego Pakietu wykonywane są określone testy serwisu WWW wskazanego przez Klienta. Listę wykonywanych testów definiuje tabela poniżej.

Pakiet „Podstawowy” Pakiet „Rozszerzony”
Jakość kodu i poprawność dokumentów 10 testów Jakość kodu i poprawność dokumentów 10 testów
Użyteczność 14 testów Użyteczność 14 testów
Zarządzanie stroną 4 testy Zarządzanie stroną 4 testy
Analiza biznesowa 4 testy Analiza biznesowa 4 testy
Prawidłowe oddzielenie treści od warstwy prezentacyjnej 5 testów
Dostępność na różnych platformach i urządzeniach 6 testów
Audyt pod kątem pozycjonowania 8 testów

§ 6

Testy wykonywane są na stronie głównej serwisu WWW wskazanego przez Klienta oraz na jednej z dodatkowych podstron tego serwisu. W formularzu zamówienia audytu Klient wskazuje wybraną dodatkową podstronę do przeprowadzenia testów. W przypadku niewskazania przez Klienta dodatkowej podstrony wybierze ją Opcja biorąc pod uwagę jak najlepszą prezentację oferty biznesowej Klienta.

§ 7

Niektóre testy odbywają się na większej liczbie podstron serwisu wskazanego przez Klienta.

§ 8

Płatność za usługę „Web Audyty” uiszczana jest w formie przedpłaty za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl udostępnionego przez spółkę spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399.

§ 9

Warunkami skutecznego zamówienia usługi „Web Audyty” są:

 • akceptacja Regulaminu,
 • prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia,
 • potwierdzona przedpłata należności za usługę w Systemie Platnosci.pl.

Wykonanie usługi „Web Audyty”

§ 10

Produktem usługi „Web Audyty” jest raport w postaci pliku PDF zawierający:

 • podsumowanie audytu w formie opisowej,
 • podsumowanie audytu w formie tabelarycznej,
 • opis wyników każdego z przeprowadzonych testów.

§ 11

Wysyłka raportu opisanego w § 10 w postaci załącznika na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail jest potwierdzeniem wykonania usługi „Web Audyty”.

§ 12

Usługa „Web Audyty” zostanie wykonana zgodnie z opisem w § 11 najpóźniej w przeciągu trzech dni roboczych licząc od początku następnego dnia roboczego po zamówieniu usługi opisanym w  § 9.

§ 13

Wraz z raportem opisanym w § 10 w terminie podanym w § 12 zostanie wysłana do Klienta faktura VAT zgodna z danymi podanymi w formularzu zamówienia.

Poufność

§ 14

Raport opisany w § 10 jest dokumentem poufnym. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania oraz nieujawniania raportu bez pisemnej zgody Opcji.

§ 15

W razie naruszenia obowiązku poufności opisanego w § 14 Klient zapłaci Opcji karę umowną w wysokości 2500 zł netto za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli szkoda poniesiona przez Opcję przewyższy wysokość zastrzeżonej kary, Opcja może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.

Postanowienia końcowe

§ 16

Regulamin został wydany przez Opcję i może być przez nią zmieniony w każdym czasie.

§ 17

W przypadku niedotrzymania przez Opcję terminu opisanego w § 12 Klient ma prawo do:

 • rezygnacji z usługi „Web Audyty” i zwrotu przedpłaty
 • albo uzyskania indywidualnie negocjowanego rabatu handlowego na usługę „Web Audyty” lub inną wybraną usługę.

§ 18

Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu i wykonaniem usługi „Web Audyty” strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W wypadku, gdyby stronom nie udało się znaleźć polubownego rozwiązania, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby pozwanego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

pdf Pobierz regulamin usługi „Web Audyty” w wersji PDF